Tag: tụt lợi

QE21_Bateman_fig149b

Mục tiêu Bài viết này sẽ trình bày các kỹ thuật phẫu thuật khác nhau để điều trị tụt lợi khu trú. Các nguyên nhân chính gây ra tụt lợi khu trú đã được phân tích ở một cuốn sách