Tag: Phục hồi thẩm mỹ nâng cao

3-s2.0-B9780323091763000127-f03-05e-9780323091763-7

Sản phẩm ví dụ Single Bond (3M ESPE) Thành phần bis-GMA Hydroxyethyl methacrylate Ethanol Water Diacrylates Photoinitiator Methacrylate functional copolymer của polyacrylic và polyitaconic acid (polyalkenoic acid) Nhựa dán chiếu đèn 60% bis-GMA 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha

3-s2.0-B9780323091763000127-f03-04i-9780323091763

Sản phẩm ví dụ Thành phần Chất mồi 25% Tetraethylene glycol dimethacrylate 4% Maleic acid 71% Acetone and water Chất dán 35% Polyethylene glycol dimethacrylate 5% Glutaraldehyde 60% Water 60% bis-GMA Nhựa dán chiếu đèn 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha chu