Tag: lưu giữ

Thiết kế cùi răng cho một phục hồi đúc và việc thực hiện thiết kế đó được chi phối bởi năm nguyên tắc: Bảo tồn cấu trúc răng Lưu giữ và kháng lực Bền vững về cấu trúc Kín khít