ahamed-fig-01

Duy trì khoảng được tạo ra để phục hình răng bị mất đặt ra thách thức về vấn đề thẩm mĩ. Duy trì cố định bằng cầu răng dán (cầu Maryland) đòi hỏi phải được làm ở labo; các khí

3-s2.0-B9780323091763000127-f03-05e-9780323091763-7

Sản phẩm ví dụ Single Bond (3M ESPE) Thành phần bis-GMA Hydroxyethyl methacrylate Ethanol Water Diacrylates Photoinitiator Methacrylate functional copolymer của polyacrylic và polyitaconic acid (polyalkenoic acid) Nhựa dán chiếu đèn 60% bis-GMA 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha

3-s2.0-B9780323091763000127-f03-04i-9780323091763

Sản phẩm ví dụ Thành phần Chất mồi 25% Tetraethylene glycol dimethacrylate 4% Maleic acid 71% Acetone and water Chất dán 35% Polyethylene glycol dimethacrylate 5% Glutaraldehyde 60% Water 60% bis-GMA Nhựa dán chiếu đèn 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha chu