Tag: vôi hóa tủy

Mahmoud Torabinejad và Shahrokh Shabahang MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 1.    Xác định được các yếu tố căn nguyên gây ra phản ứng viêm tủy. 2.    Giải thích được cơ

Graham Rex Holland và Mahmoud Torabinejad MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 1.    Miêu tả được sự hình thành tủy răng 2.    Miêu tả được sự hình thành chân răng 3.