Tag: Phục hồi thẩm mỹ nâng cao

Sản phẩm ví dụ Single Bond (3M ESPE) Thành phần bis-GMA Hydroxyethyl methacrylate Ethanol Water Diacrylates Photoinitiator Methacrylate functional copolymer của polyacrylic và polyitaconic acid (polyalkenoic acid) Nhựa dán chiếu đèn 60% bis-GMA 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha

Sản phẩm ví dụ Thành phần Chất mồi 25% Tetraethylene glycol dimethacrylate 4% Maleic acid 71% Acetone and water Chất dán 35% Polyethylene glycol dimethacrylate 5% Glutaraldehyde 60% Water 60% bis-GMA Nhựa dán chiếu đèn 40% triethylene glycol dimethacrylate Trang bị Bộ dụng cụ nha khoa tiêu chuẩn Thám trâm Gương trong miệng Sonde nha chu