Tag: ống tủy tắc

Mục tiêu Hiểu và sửa chữa được các tai biến tạo hình 1/3 chóp hoặc chuyển bệnh nhân. Giới thiệu Việc hiểu được mối liên quan sinh học và các mục đích cơ học của làm sạch và tạo hình