Tag: loop xoắn

Lựa chọn kìm Trong Ngũ luân thư, Miyamoto Musashi viết răng cảnh giới cao nhất của thợ mộc đó là “sản phẩm của anh ta không bị vênh,” “các mộng không bị lệch,” và “công việc được lập kế hoạch