Tag: che tủy

Graham Rex Holland, Henry O. Trowbridge, và Mary Rafter MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: 1.    Trình bày được bảo vệ tủy và bảo tồn chóp răng 2.    Hiểu được các