Category: Chỉnh Nha

Duy trì khoảng được tạo ra để phục hình răng bị mất đặt ra thách thức về vấn đề thẩm mĩ. Duy trì cố định bằng cầu răng dán (cầu Maryland) đòi hỏi phải được làm ở labo; các khí